Телефони: 0889 014 262 и 052 606 563

Suzuki

Suzuki Baleno

Suzuki Baleno